دوشنبه 29 مرداد 1397
مطالب فنی
محمد یعقوبی کوچکسرائی
رشته : عمران
مسئول
سید حسین هاشمی کوچکسرایی
رشته : عمران
دبیر
کامران حسن زاده
رشته : عمران
مجید احمدی
رشته : عمران
محسن اصغری واسکسی
رشته : عمران
نیما اسکندری
رشته : عمران
سید محمد حسینی کردخیلی
رشته : عمران
حامی شاکری چمازی
رشته : عمران
رسول عبدی ملک کلایی
رشته : معماری
یاسین نظامی
رشته : عمران
بهزاد ابراهیمی
رشته : عمران
فاطمه شاکری
رشته : برق
1
Scroll To Top