دوشنبه 1 مرداد 1397
مطالب فنی
علی توکلی
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
سلیمان سلیمانی
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
محمد علی جمشیدی
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
شهرام زارعی
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
مصطفی خاوری نژاد
رشته : معماری
کارشناس ماده 27
ناصرالدین فتحی
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
شیرزاد یزدانی
رشته : شهرسازی
کارشناس ماده 27
مرتضی صمدی کوچکسرایی
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
محمد عزیزی
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
محسن قربانی
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
بهمن ریاضی
رشته : نقشه برداری
کارشناس ماده 27
افشین عبادی
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
مهناز رجبعلیان
رشته : برق
کارشناس ماده 27
سعید متانی
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
هدایت ابراهیم نژاد
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
بابک یوسفی ریکنده
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
سعید صابرقدیم
رشته : عمران
کارشناس ماده 27
محمدعلی مریخی
رشته : مکانیک
کارشناس ماده 27
یوسفعلی جوانی قادی کلائی
رشته : برق
کارشناس ماده 27
1