دوشنبه 1 مرداد 1397
مطالب فنی
صورتجلسه مورخ 95/10/4 کمیته برنامه و بودجه
ادامه مطلب...

صورتجلسه چهارمین جلسه کمیته آموزش و پژوهش
ادامه مطلب...

صورتجلسه سومین جلسه کمیته آموزش و پژوهش

با نام پروردگار  یکتا سومین جلسه کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین قائمشهر  روز شنبه مورخ 6/9/95 ساعت 18:20 در محل کانون مهندسین تشکیل گردید.طبق مصوبه ی جلسه پیشین محورهای همایش در شاخه های معماری،سازه،تاسیسات برقی و مکانیکی توسط آقایان مهندس مریخی،دکتر نوروزی،دکتر حمیدی ودکتراحمدی در جلسه قرائت گردید و در خصوص جزئیات آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.همچنین به پیشنهاد آقای دکتر لطفی اثر سازه های بلندمرتبه بر سازه های مجاور و فضاهای شهری،به عنوان پارامتر بین رشته ای به موارد مورد مباحثه اضافه گردید.همچنین طبق هماهنگی صورت گرفته توسط آقای دکتر لطفی با آقای دکتر یزدانی توافق گردید سخنرانی ایشان در خصوص مقوله ی" بلندمرتبه سازی در حوزه استان مازندران "ایراد شود.در ادامه آقای دکتر فرزاد گزارشی در خصوص ایجاد و شروع به کار گروه اجرایی برگزاری همایش تحویل کمیته نمودند.همچنین از کلیه اعضای کمیته جهت حضوردر این گروه دعوت بعمل آوردند.موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر در خصوص  سخنرانان مدعو و تعیین سایر زیرساخت های سمینار  بدین قرار مصوب گردید:

1.روز برگزاری سمینار 23 دی انتخاب گردید.

2.معرفی سخنران مدعو شاخه تاسیسات توسط آقای مهندس مریخی تا جلسه آینده

3.معرفی سخنران در شاخه ی تاسیسات برقی تا جلسه آینده توسط آقای دکترمهرداد  احمدی

 4.معرفی سخنران مدعو شاخه معماری توسط آقای دکتر نوروزی تا جلسه آینده

5.تشکیل جلسه مشترک سخنرانان مدعو جهت هماهنگی 15 روز قبل از برگزاری سمینار.

6.ارسال فراخوان دریافت دستاوردهای پژوهشی کاربردی در حوزه صنعت ساختمان به همراه گواهی تایید دستاورد به صورت پیامک و فراخوان در سایت کانون جهت ارائه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

حاضرین در جلسه: محمدعلی مریخی-علی توکلی-بهمن معین پور- امید لطفی -حامد حمیدی-نیما نوروزی-مهرداد احمدی-حوریانا رستم تاش-امید حسینیان-حسن جعفریان-   حسین فرزاد –فهامه احمدی

دستور کار جلسه آینده:تعیین زیرساخت های برگزاری سمینار یک روزه ونمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

ادامه مطلب...

طبق مصوبه هیات مدیره کانون ، اعضای کمیته های :1. روابط عمومی ،فرهنگی انتشارات و سایت ،2.برنامه، بودجه و توسعه انتخاب شدند
ادامه مطلب...

طبق مصوبه هیات مدیره کانون ، اعضای کمیته های آموزش و پژوهش،گروه تخصصی و ارتباط با صنعت ،ورزش رفاه و گردشگری انتخاب شدند
ادامه مطلب...

فروش کتابهای مرتبط با مهندسی با تخفیف 50% جهت اعضای کانون
ادامه مطلب...

دعوت کتابخانه قائمشهر از اعضای کانون جهت شرکت در نشست کتاب خوان
ادامه مطلب...

درخواست عضویت در کمیته های کانون
ادامه مطلب...

1